Zwroty | koreański - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
모든 것을 고려하여, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników