Zwroty | grecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Εν περιλήψει,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
Εν ολίγοις,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
Εν συντομία,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
Σε γενικές γραμμές,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
Συνοπτικά...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników