Zwroty | fiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
Kaiken kaikkiaan
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
Yleisesti ottaen
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Näemme siis, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
Kaiken kaikkiaan
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników