Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników