Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
L'immagine mostra...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

L'immagine... rappresenta...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
L'immagine... mostra...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Il diagramma... spiega...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
Il diagramma...rappresenta...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem