Zwroty | duński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Billedet indeholder...
Używane przy opisie rysunków
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Grafens facon demonstrerer at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Hình... minh họa...
Figur... repræsenterer...
Używany jako tekst pod wykresem
Hình... thể hiện...
Figur... viser...
Używany jako tekst pod wykresem
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram... undersøger...
Używany jako tekst pod wykresem
Biểu đồ... mô tả...
Diagram... skildrer...
Używany jako tekst pod wykresem