Zwroty | angielski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Używane przy opisie rysunków
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Hình... minh họa...
Figure…representing…
Używany jako tekst pod wykresem
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
Używany jako tekst pod wykresem
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
Używany jako tekst pod wykresem
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
Używany jako tekst pod wykresem