Zwroty | włoski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Resmin içinde ... de dahil durumda.
L'immagine mostra...
Używane przy opisie rysunków
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
L'immagine... rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem
... figürü ...'i gösteriyor.
L'immagine... mostra...
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Il diagramma... spiega...
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Il diagramma...rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem