Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Używane przy opisie rysunków
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... minh họa...
Używany jako tekst pod wykresem
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... thể hiện...
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Biểu đồ... cho thấy...
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Biểu đồ... mô tả...
Używany jako tekst pod wykresem