Zwroty | angielski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
The graphs show a plateau at the level of…
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Within the picture is contained…
Używane przy opisie rysunków
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
This diagram represents…and therefore shows that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
The shape of the graph demonstrates that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
The graph can thus be used to predict…
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…representing…
Używany jako tekst pod wykresem
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…showing…
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram…examining…
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram…depicting…
Używany jako tekst pod wykresem