Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Графики изображают прямую на уровне...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
На рисунке мы можем увидеть...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Форма графика показывает, что...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... обозначает
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
... обозначает
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Диаграмма... рассматривает...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
Диаграмма... изображает...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem