Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
A figura contém...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A forma do diagrama demonstra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figura...representando...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
Figura...mostrando...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...examinando...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...representando...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem