Zwroty | włoski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
L'immagine mostra...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
L'immagine... rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
L'immagine... mostra...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Il diagramma... spiega...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Il diagramma...rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem