Zwroty | turecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Używany jako tekst pod wykresem