Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Bilden visar ...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
Formen på diagrammet visar på att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figur ... respresenterar ...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Figur ... visar ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagram ... undersöker ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... skildrar ...
Używany jako tekst pod wykresem