Zwroty | rumuński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Această imagine conţine...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
Forma graficului demonstrează că...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figura...reprezintă...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Figura...arătând...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagrama...exprimând...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...reprezentând...
Używany jako tekst pod wykresem