Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Używany jako tekst pod wykresem