Zwroty | portugalski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
A figura contém...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
A forma do diagrama demonstra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figura...representando...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Figura...mostrando...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagrama...examinando...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...representando...
Używany jako tekst pod wykresem