Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Im Bild ist ... enthalten...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Abbildung ... stellt ... dar.
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Abbildung ... zeigt ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagramm ... untersucht...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagramm ... beschreibt...
Używany jako tekst pod wykresem