Zwroty | koreański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
이 그림 속에는 ...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
...를 나타내는 표
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
...을 관찰한 표
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem