Zwroty | japoński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
画像は・・・・を含んでいる。
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
図・・・・は・・・・を表しています。
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
図・・・・は・・・・を説明している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
図・・・・は・・・・を示している。
Używany jako tekst pod wykresem