Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Dentro de la figura se encuentra...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
La forma del gráfico demuestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
La figura... representa...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
La figura... muestra...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
El diagrama... analiza...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
El diagrama... representa...
Używany jako tekst pod wykresem