Zwroty | francuski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
L'image contient...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
La forme du graphique démontre que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figure...représentant...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Figure...montrant...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagramme...examinant...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagramme...indiquant...
Używany jako tekst pod wykresem