Zwroty | fiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Tässä kuvassa näkyy...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Kaavio ... edustaa...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Kuva ... näyttää...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Kaavio ... tarkastelee...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Kaavio ... esittää...
Używany jako tekst pod wykresem