Zwroty | angielski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
The graphs show a plateau at the level of…
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Within the picture is contained…
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
This diagram represents…and therefore shows that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
The shape of the graph demonstrates that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
The graph can thus be used to predict…
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figure…representing…
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Figure…showing…
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagram…examining…
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagram…depicting…
Używany jako tekst pod wykresem