Zwroty | turecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
De afbeelding bevat ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Używane przy opisie rysunków
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Afbeelding ... toont ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... onderzoekt ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... beschrijft ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Używany jako tekst pod wykresem