Zwroty | czeski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
画像は・・・・を含んでいる。
V obrázku je obsažen(a)...
Używane przy opisie rysunków
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Tvar grafu ukazuje, že...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Używany jako tekst pod wykresem
図・・・・は・・・・を表している。
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... zkoumá...
Używany jako tekst pod wykresem
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... znázorňuje
Używany jako tekst pod wykresem