Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Dentro de la figura se encuentra...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La forma del gráfico demuestra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Así, con el gráfico podemos predecir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

La figura... representa...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
La figura... muestra...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... analiza...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... representa...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem