Zwroty | japoński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
V obrázku je obsažen(a)...
画像は・・・・を含んでいる。
Używane przy opisie rysunków
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tvar grafu ukazuje, že...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
図・・・・は・・・・を表しています。
Używany jako tekst pod wykresem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zkoumá...
図・・・・は・・・・を説明している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... znázorňuje
図・・・・は・・・・を示している。
Używany jako tekst pod wykresem