Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
图表显示在...水平下保持稳定
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
图片中包含...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Używane przy opisie rysunków
该图表显示,...至...期间,...比...多
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

图表表明...,因此得出...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图表的变化表明...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图中有明确的分布模式,这意味着...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
因此,该图表可以用来预测...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

数字...代表...
Hình... minh họa...
Używany jako tekst pod wykresem
数字...表示...
Hình... thể hiện...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...表示...
Biểu đồ... cho thấy...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...描绘...
Biểu đồ... mô tả...
Używany jako tekst pod wykresem