Zwroty | tajski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
图表显示在...水平下保持稳定
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
图片中包含...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Używane przy opisie rysunków
该图表显示,...至...期间,...比...多
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

图表表明...,因此得出...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图表的变化表明...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图中有明确的分布模式,这意味着...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
因此,该图表可以用来预测...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

数字...代表...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Używany jako tekst pod wykresem
数字...表示...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...表示...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...描绘...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Używany jako tekst pod wykresem