Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...表示...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem