Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
The graphs show a plateau at the level of…
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Within the picture is contained…
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

This diagram represents…and therefore shows that…
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The shape of the graph demonstrates that…
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The graph can thus be used to predict…
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure…representing…
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
Figure…showing…
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…examining…
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…depicting…
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem