Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
En hel del skrivs och sägs om...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Vi granskar därefter de faktorer...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Podkreślenie wartości swoich badań
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Mục đích nghiên cứu là...
Syftet är att ...
Używane do wskazania głównych celów badania
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

... được định nghĩa là...
… betyder per definition …
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Termen ... hänvisar till ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Theo..., ... được định nghĩa là...
Enligt ... definieras ... som ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... thường được hiểu là...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Det är viktigt att understryka ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Vårt fokus ligger på ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Ý của người viết là...
Vad vi menar med detta är att ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Flera förklaringar har erbjudits.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej