Zwroty | fiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
On tunnettu tosiasia, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Itsepintainen perusajatus... on...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Podkreślenie wartości swoich badań
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Mục đích nghiên cứu là...
Tarkoituksemme on...
Używane do wskazania głównych celów badania
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

... được định nghĩa là...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Termi... viittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Theo..., ... được định nghĩa là...
...mukaan ... määritellään...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... thường được hiểu là...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
On tärkeää painottaa...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Keskitymme...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Ý của người viết là...
Tarkoitamme tällä, että...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Useita selityksiä on tarjottu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Nämä selitykset kumpuavat...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej