Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Közismert tény, miszerint...
Хорошо известно, что...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Rengeteg anyag szól arról...
О... было уже многое написано и сказано...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Сегодня принято считать, что...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Utána áttekintjük a tényezőket...
Вспомним о таких фактах, как...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
A...egy állandó téma a ...-ban.
Постоянной темой... является...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Podkreślenie wartości swoich badań
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Это исследование посвящено изучению причин...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
A célunk, hogy...
Нашей целью является...
Używane do wskazania głównych celów badania
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...обычно определяют как...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Необходимо четко разъяснить определение...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Термин... относится к...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Согласно..., ... может быть определено как...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... обычно понимают как ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Важно подчеркнуть...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Мы сфокусировались на...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Наконец, дадим определение слова...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Мы имеем в виду, что...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Предлагаются различные толкования
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej