Zwroty | francuski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Közismert tény, miszerint...
C'est un fait bien connu que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Rengeteg anyag szól arról...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
De nos jours, il est convenu que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Utána áttekintjük a tényezőket...
Nous analyserons ensuite les points...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
A...egy állandó téma a ...-ban.
Un thème récurrent est...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Podkreślenie wartości swoich badań
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Ce travail explore les causes de...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
A célunk, hogy...
Notre but est de...
Używane do wskazania głównych celów badania
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Par définition... signifie...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Le terme... fait référence à...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Selon..., ...est défini en tant que...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...est communément compris comme...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Il est important de mettre en valeur...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Nous concentrons notre attention sur...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Ce que nous entendons par là est que...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Plusieurs explications ont été proposées.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Ces explications trouvent leur origine dans...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej