Zwroty | angielski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Közismert tény, miszerint...
It is a well-known fact that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Rengeteg anyag szól arról...
A great deal is being written and said about…
Ogólne wprowadzenie do tematu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
It is generally agreed today that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Utána áttekintjük a tényezőket...
We then review the factors…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We build on this analysis to identify…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
A...egy állandó téma a ...-ban.
A persistent theme in...is…
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Podkreślenie wartości swoich badań
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
This research explores the causes of…
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
The authors of more recent studies have proposed that…
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
A célunk, hogy...
Our purpose is to…
Używane do wskazania głównych celów badania
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
By definition… means…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
It is important to be clear about the definition of…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A .... kifejezés arra utal, hogy...
The term… refers to…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
The standard model suggests that… can be defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
.... szerint a .... jelentése, hogy....
According to..., …is defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
…is commonly understood to mean…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Two brief examples might clarify this concept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Fontos hangsúlyozni, hogy...
It is important to emphasize…
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Our focus is on…
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finally, we should clarify our definition of…
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
What we mean is that…
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Several explanations have been offered.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Following..., scholars have argued that …
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...found a significant correlation between… and…
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej