Zwroty | tajski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ogólne wprowadzenie do tematu
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Ogólne wprowadzenie do tematu
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
... konusundaki kalıcı bir tema ...
รูปแบบคงที่...คือ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Podkreślenie wartości swoich badań
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Amacımız ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Używane do wskazania głównych celów badania
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
ในความหมาย... หมายถึง...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
คำนี้...หมายถึง...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Bizim odaklandığımız nokta ...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Demek istediğimiz şu ki ...
เราหมายถึงว่า...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Birçok farklı açıklama sunuldu.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej