Zwroty | chiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
众所周知...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
如今,大家普遍认为...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
我们审视...等方面。
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
在此分析基础上,我们论证...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
... konusundaki kalıcı bir tema ...
在...领域,学者们普遍认为...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Podkreślenie wartości swoich badań
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
这项研究探寻...的原因
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
近期相关研究的作者建议...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Amacımız ...
我们的目的是...
Używane do wskazania głównych celów badania
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
根据定义,...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
明确...的定义很重要
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
术语...指...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
根据标准模型,...可以被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
根据...,...被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...普遍被认为是指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
提到...,通常我们想到的是...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
强调...很重要
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Bizim odaklandığımız nokta ...
我们的关注点在...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最后,我们应该明确对...的定义
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Demek istediğimiz şu ki ...
我们的意思是...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Birçok farklı açıklama sunuldu.
就此可以提供几种解释。
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
根据...,其他学者认为...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
研究表明多种因素与...相关
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...发现...和...存在重要关联
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej