Zwroty | czeski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Je obecně známým faktem, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
รูปแบบคงที่...คือ...
Přetrvávající otázka v...je...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Podkreślenie wartości swoich badań
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Našim cílem je...
Używane do wskazania głównych celów badania
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

ในความหมาย... หมายถึง...
Podle definice...znamená...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Je důležité si ujasnit definici...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
คำนี้...หมายถึง...
Termín...odkazuje na...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Podle... je definován/a jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...se obecně rozumí...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Je důležité zdůraznit...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Zaměřujeme se na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
เราหมายถึงว่า...
To, co máme na mysli, je...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Bylo navrhnuto několik definic.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Tato vysvětlení vychází z...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej