Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
Mục đích nghiên cứu là...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
... được định nghĩa là...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... thường được hiểu là...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
Ý của người viết là...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej