Zwroty | polski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
Wiele się mówi i pisze o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
Stałym tematem w...jest...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Praca ta bada przyczyny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
Naszym celem jest...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
Z definicji... wynika...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
Termin...odnosi się do...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
Należy podkreślić,...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Skupiając się na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
Mam na myśli, że...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej