Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
Het is een welbekend feit dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
Ons doel is, ...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
Volgens de definitie betekent ... ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
Daarmee bedoelen we ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej