Zwroty | japoński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
これは周知の事実だが、・・・
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
・・・・と言われているが、・・・
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
最近では・・・・と言われているが、
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
私たちの目的は・・・・
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
・・・・を強調することは重要である。
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
私たちが意味しているのは・・・・
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
複数の例が見受けられる。
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej