Zwroty | grecki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
Ο σκοπός μας είναι...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej