Zwroty | czeski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
Našim cílem je...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej