Zwroty | chiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
众所周知...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
如今,大家普遍认为...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
我们审视...等方面。
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
在此分析基础上,我们论证...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
在...领域,学者们普遍认为...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
这项研究探寻...的原因
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
近期相关研究的作者建议...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
我们的目的是...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
根据定义,...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
明确...的定义很重要
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
术语...指...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
根据...,...被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...普遍被认为是指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
提到...,通常我们想到的是...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
强调...很重要
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
我们的关注点在...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最后,我们应该明确对...的定义
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
我们的意思是...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
就此可以提供几种解释。
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
根据...,其他学者认为...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
研究表明多种因素与...相关
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...发现...和...存在重要关联
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej