Zwroty | angielski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
It is a well-known fact that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
A great deal is being written and said about…
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
It is generally agreed today that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
We then review the factors…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We build on this analysis to identify…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
A persistent theme in...is…
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
This research explores the causes of…
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
Our purpose is to…
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
By definition… means…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
It is important to be clear about the definition of…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
The term… refers to…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
According to..., …is defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
…is commonly understood to mean…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
It is important to emphasize…
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Our focus is on…
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finally, we should clarify our definition of…
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
What we mean is that…
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Several explanations have been offered.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Following..., scholars have argued that …
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...found a significant correlation between… and…
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej