Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det är ett välkänt faktum att ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
En hel del skrivs och sägs om...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Vi granskar därefter de faktorer...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
Syftet är att ...
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
… betyder per definition …
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
Termen ... hänvisar till ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
Enligt ... definieras ... som ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
Det är viktigt att understryka ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
Vårt fokus ligger på ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
Vad vi menar med detta är att ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Flera förklaringar har erbjudits.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej